Cashbuddy förklarar

Inom privatekonomi används många olika ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. Här listar vi ord som du kan stöta på i samband med att du ska ansöka eller har ansökt om lån, och förklarar vad dom betyder. 

A

En administrationsavgift är en avgift som en bank eller långivare kan ta ut från dig i syfte att täcka sina kostnader för administration av lånet.

Att amortera innebär att du betalar av en del av ditt lån. Vid varje betalningstillfälle, som kan vara månad eller kvartal, betalar du amortering och ränta. Hur amorteringsbeloppet beräknas beror på vilken modell som används – annuitetslån eller rak amortering.

En annuitet innebär en återkommande betalning där beloppet är samma vid varje betalningstillfälle. Beloppet, annuiteten, räcker till amortering och räntan på lånet. Eftersom annuiteten är konstant består den av en större andel ränta än amortering i början av löptiden, och i slutet av löptiden är andelen amortering större än räntan.

Ett annuitetslån är ett lån där du betalar ett lika stort belopp vid varje betalningstillfälle. Det fasta beloppet, annuiteten, består av både ränta och amortering. För ett annuitetslån består beloppet av en större andel ränta i början av löptiden och efter varje betalning ökar andelen amortering.

Med autogiro dras pengarna automatiskt från ditt konto och sätts in på mottagarens konto på förfallodagen. För att betala via autogiro behöver du lämna ett autogiromedgivande till betalningsmottagaren. 

Det är en avgift som tas ut för att täcka kostnader för att hantera fakturor/aviseringar. Hur hög aviavgiften är bestämmer företagen själva, men den får bara täcka administrativa kostnader. I de fall en aviavgift tas ut brukar det oftast vara om fakturan skickas med post. 

B

En bankdag är en dag när banker i allmänhet har öppet. Bankdag är helgfria måndagar till fredagar med vissa undantag. Dagar som inte räknas till svensk bankdag är bland annat midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Banker har tystnadsplikt som rör kunder. Sekretessen gäller inte mot vissa instanser, t ex polis, åklagare eller Skattemyndigheten.

En betalningsanmärkning är en notering om att en räkning inte betalats i tid. Har man fått en betalningsanmärkning registreras den hos kreditupplysningsföretagen. Anmärkningen syns om det tas en kreditupplysning.  

Blancolån är ett lån utan säkerhet eller borgen. Blancolån kan till exempel också kallas konsumtionslån eller privatlån.

C

Clearingnummer är en del av ett bankkontonummer. Clearingnummer är en sifferkombination på fyra eller fem siffror som identifierar en svensk bankplats. Bankkontonummer består av clearingnummer och kontonummer. 

D

Om betalning av en skuld inte görs i tid kan banker och andra långivare ta ut dröjsmålsränta. Det är räntelagen som reglerar dröjsmålsräntan. För att långivaren ska få ta ut en högre dröjsmålsränta än den dröjsmålsränta som läggs till enligt räntelagen måste det framgå i lånevillkoren. 

E

Effektiv ränta är en årsränta i procent som visar den totala kostnaden för ett lån. Den effektiva räntan inkluderar räntan för lånet samt andra avgifter, till exempel aviavgifter och uppläggningsavgifter. Antal betalningstillfällen påverkar också den effektiva räntan, månadsbetalningar ger högre effektiv ränta än kvartalsbetalningar.  

F

Fast ränta innebär att räntesatsen är densamma under hela återbetalningstiden.

Förfallodag är den dag fakturan ska vara betald och betalningen senast ska ha kommit in på betalningsmottagarens konto. 

G

Gäldenär är en privatperson som har en skuld till någon annan.

H

Högkostnadskredit är ett lån eller en kredit där räntan överstiger referensräntan plus 30 procentenheter.

I

Inkasso är ett institut som har skuldindrivning som verksamhet. Om räkningar eller andra typer av skulder inte betalas inom den avtalade tiden kan den som begär in pengarna vidta inkassoåtgärder.

K

En konsumentkredit är en kredit avsedd för privat konsumtion. Konsumentkrediter kan användas för köp av t. ex. en bil, båt eller resa.

Kontokredit är en kredit på ett konto som man ansöker hos en kreditgivare. Man betalar tillbaka hela eller delbetalar krediten man utnyttjat.

En kreditupplysning beskriver en person och ett företags kreditvärdighet. Kreditupplysningen kan vara ett underlag för långivaren att bedöma en ansökan om lån.

L

Låneavtal är ett skriftligt avtal mellan långivaren och låntagaren (parterna) som fungerar som ett bevis för lånets existens. Låneavtalet ska innehålla information om villkor, återbetalningstid, ränta samt parterna. 

M

En medsökande är en person som är gemensamt betalningsansvarig för ett lån tillsammans med huvudlåntagaren.  

Mikrolån är ett lån utan säkerhet, oftast en mindre summa mellan 1 000 – 5 000 kronor, mot hög ränta och med kort återbetalningstid.

N

Nominell ränta är den ränta som långivaren tar ut för lånet, exklusive avgifter eller kostnader.

När skatter och avgifter är avdragna är det nettolönen som blir kvar. Det är detta belopp som betalas ut till dig som lön.

O

OCR-nummer är ett referensnummer som visar för betalningsmottagaren vem betalningen kommer från.

P

PEP är förkortning för person i politiskt utsatt ställning. Det är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

En påminnelseavgift är en avgift som tillkommer för en skickad påminnelse förfallen betalning. Påminnelseavgiften behöver finnas med i avtalet och får som mest vara 60 kronor.

R

Rak amortering innebär att amorteringen är lika stor vid varje betalningstillfälle. Vid rak amortering är betalningarna större i början av återbetalningstiden. Det beror på att räntan är högre ju större lånet är.

Referensräntan är en officiell räntesats som fastställs av Riksbanken genom särskilt beslut varje kalenderhalvår.

Rörlig ränta kan justeras under lånetiden i enlighet med räntemarknaden.

S

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI), är en blankett med information för konsumenter som ges möjlighet att jämföra olika erbjudanden och kunna fatta ett beslut om ett kreditavtal ska ingås.

Skuldebrev är ett avtal man undertecknar vid lån av pengar. Detta skuldebrev utgör ett bevis på att skulden existerar.

U

En uppläggningsavgift är en avgift som vissa kreditgivare tar för att lägga upp en kredit.

Å

Återbetalningstid är tiden man har på sig att betala tillbaka ett lån. Återbetalningstiden, eller löptiden som det också kallas, bestäms när man tecknar ett lån.