Integritetspolicy

Här kan du läsa om hur vi värnar om din personliga integritet och hur vi hanterar personuppgifter och cookies som vi samlar in på vår webbplats. 

Cashbuddys integritetspolicy för persondataskydd

1. Inledning

Cashbuddy AB (nedan ”Cashbuddy”) värnar om alla kunders personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy (nedan ”Policy” eller ”Policyn”) beskriver Cashbuddy hur bolaget använder och behandlar personlig information om de personer som väljer att bli kunder hos Cashbuddy. Policyn beskriver också kundens rättigheter gentemot Cashbuddy och hur kunden kan göra sina rättigheter gällande gentemot Cashbuddy. Det är viktigt att kunden tar del av och förstår innehållet i Policyn innan låneprodukten börjar användas. Det som framgår av Policyn gäller för de kunder som använder, har använt eller uttryckt en avsikt att använda den låneprodukt Cashbuddy tillhandahåller.

Genom att använda Cashbuddys produkt accepterar kunden vad som vid var tid framgår av innehållet i Policyn samt vår behandling av personuppgifter. Kunden godkänner också att Cashbuddy använder olika elektroniska kommunikationskanaler, såsom exempelvis E-post, telefoni, meddelanden via Mina Sidor samt mobiltelefoni, för att kommunicera med kunden.

Cashbuddy har Finansinspektionens tillstånd att bedriva konsumentkreditverksamhet. Bolaget står under tillsyn av både Finansinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten och Konsumentverket. Cashbuddy är enligt lag skyldigt att lämna sådan information som bland annat framgår av Policyn.

För att vi ska kunna erbjuda dig lån med tillhörande service behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. När vi behandlar din ansökan om lån baseras vårt beslut på automatiserat eller delvis automatiserat beslutsfattande.

Vad som framgår av Policyn är ett tillägg till avtalsvillkoren och uppdateras löpande. Den senaste versionen av Policyn finns alltid tillgänglig på vår webbsida www.cashbuddy.se (nedan "Webbsidan").

2. Definitioner

Kund eller Kunden betyder en fysisk person som använder, har använt eller har uttryckt en önskan att använda eller på annat sätt kan relateras till de produkter och tjänster som Cashbuddy tillhandahåller.

Personuppgift eller Personuppgifter betyder all information som direkt eller indirekt kan relateras till en fysisk person.

Behandla, Behandlar, Behandling eller Behandlingen betyder all hantering av Personuppgifter (inklusive insamling, registrering, inspelning, lagring, överföring, registrering etc.).

Dataskyddsförordningen avser EU:s Dataskyddsförordningen GDPR 2016/679.

Dataskyddslagen avser lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till Dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbiträde är en underleverantör till Cashbuddy som på uppdrag av Cashbuddy kan komma att behandla Personuppgifter.

3. Allmänna bestämmelser

3.1 
Integritetspolicyn beskriver övergripande hur Cashbuddy behandlar Personuppgifter. Specifika uppgifter om behandling av Personuppgifter kan också redogöras för i avtal och andra dokument relaterade till Cashbuddys Produkt.

3.2 
Cashbuddy säkerställer, inom ramen för tillämplig lag, sekretess för Personuppgifter och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgifter, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

3.3 
Cashbuddy använder personuppgiftsbiträden för behandling av Personuppgifter eller överföring av Personuppgifter till andra mottagare. I sådana fall vidtar Cashbuddy nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att berörda personuppgiftsbiträden behandlar Personuppgifter enligt Cashbuddys instruktioner och enligt vad som följer av Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen.

4. Kategorier av Personuppgifter

Personuppgifter inhämtas från Kunden genom Kundens användning av Produkten och från externa källor, t.ex. från offentliga och privata register eller från tredje part. De kategorier av Personuppgifter som Cashbuddy främst, men inte enbart, samlar in och Behandlar är:

Identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer, födelsedatum, uppgifter om identitetsdokument (t.ex. BankID, kopia på pass, ID-kort) etc.

Kontaktinformation såsom adress, telefon- och mobilnummer, e-postadress m.m.

Familjeuppgifter såsom information om en persons familj exempelvis antal hemmavarande barn, ensamstående, gift eller samboende m.m.

Yrke och sysselsättning såsom anställd, egen företagare, student, pensionär, arbetslös eller annat.

Finansiella uppgifter såsom bank- och bankgirokonton, ägande, krediter och kreditupplysning, inkomster, skulder m.m.

Uppgifter om trovärdighet såsom betalningsbeteende, uppgifter som gör det möjligt för Cashbuddy att utföra utredning och vidta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i syfte att säkerställa att internationella sanktioner följs samt kontrollera om Kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP).

Uppgifter som erhållits och/eller skapas vid fullgörande av en förpliktelse som följer av lag såsom uppgifter som har sin grund i förfrågningar från myndigheter såsom Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, domstolar, Polismyndigheten, detaljer om inkomst, kreditåtaganden, betalningsanmärkningar och skulder.

Uppgifter om Kundens skattemässiga hemvist såsom uppgifter om folkbokföringsadress.

Kommunikationsuppgifter som samlas in är när Kunden besöker Webbsidan eller kommunicerar med Cashbuddy digitalt via Webbsidans ”Mina Sidor”, e-post, andra elektroniska kanaler eller via telefon. 

Uppgifter relaterade till Produkten såsom avtalets fullgörande eller brist på fullgörande, avslutande av avtal, inlämnade ansökningar, förfrågningar och klagomål, räntor och avgifter etc.

Uppgifter om vanor, preferenser och kundnöjdhet såsom aktivitetsnivån i användandet av Produkten via Webbsidan, personliga inställningar, enkätsvar etc.

5. Syfte och laglig grund för behandlingen

Cashbuddy behandlar Personuppgifter huvudsakligen för att:

5.1 Hantera kundrelationen och tillhandahålla och administrera tillgång till Produkten med tillhörande tjänster
Att ingå och fullgöra kreditavtalet med respektive kund eller överlåta kreditavtalet vid Kunds misskötsamhet eller av annan orsak, hålla Personuppgifter uppdaterade och korrekta genom att verifiera Personuppgifter genom externa och interna register baserat på: fullgörande av kreditavtalet eller för att vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås eller på grund av rättsliga förpliktelser.

5.2 Utföra kredit- och riskbedömningar 
Att utföra interna kredit- och riskbedömningar för att avgöra om Produkten med tillhörande och villkor kan erbjudas Kund och för att följa gällande lag avseende kredit- och andra riskbedömningar vid tillhandahållande av Produkten och eventuellt andra finansiella tjänster, interna beräkningar och analyser baserade på: fullgörande av avtal eller för att vidta åtgärder på Kundens begäran före ingående av avtal avseende Produkten eller efterlevnad av rättsliga förpliktelser eller Cashbuddys berättigade intresse för en sund riskhantering och god kundkontakt.

5.3 Skydda Kundens och/eller Cashbuddys intressen
Att skydda Kundens och/eller Cashbuddys intressen och undersöka kvaliteten på Produkten med tillhörande tjänster som tillhandahålls av Cashbuddy i syfte att tillhandahålla bevis på en kommersiell transaktion eller annan affärskommunikation (e-postmeddelanden eller annan elektronisk kommunikation med Kund) baserat på: fullgörande av avtal eller för att vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås eller överensstämmelse med rättslig förpliktelse eller Cashbuddys berättigade intresse av att förebygga, begränsa och utreda missbruk eller olaglig användning eller störning av Produkten, intern utbildning eller kvalitetssäkring av Produkten.

För att garantera Cashbuddys personals säkerhet (visuell och/eller inspelning) baserat på: Cashbuddys berättigade intressen av att skydda anställda och i förekommande fall besökare och deras och Cashbuddys tillgångar.

5.4 Tillhandahålla ytterligare produkter eller tjänster, genomföra kundundersökningar, marknadsanalyser och statistik 
Att erbjuda Kunden Cashbuddys, eller utvalda samarbetspartners tjänster, inklusive i förekommande fall personliga erbjudanden baserade på: samtycke från Kunden eller Cashbuddys berättigade intresse att erbjuda ytterligare produkter eller tjänster.

Genomföra kundundersökningar, marknadsanalyser och statistik baserade på: Cashbuddys berättigade intresse att förbättra Cashbuddys Produkt med tillhörande tjänster, förbättra Kundens upplevelse som användare av Produkten och utveckla nya produkter och tjänster.

5.5 Efterlevnad av rättsliga förpliktelser och verifiering av identitet 
Att följa gällande lag, bland annat relaterad till åtgärder för kundkännedom om Kunden, förhindra, upptäcka, undersöka och rapportera potentiell penningtvätt eller finansiering av terrorism, om Kunden är föremål för finansiella sanktioner eller om Kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) och för att verifiera identitet baserat på: fullgörande av avtal eller vidta åtgärder på Kundens begäran före ingående av avtal eller efterlevnad av rättsliga förpliktelser eller Cashbuddys berättigade intresse av sund riskhantering och bolagsstyrning.

5.6 Förhindra missbruk av Produkten och säkerställa lämpliga villkor för Produkten
Att godkänna och hantera åtkomstkontroll och funktionalitet av digitala kanaler, förhindra obehörig åtkomst och missbruk av dessa och för att säkerställa informationssäkerheten baserat på: fullgörande av avtal, vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås eller efterlevnad av rättsliga förpliktelser eller Cashbuddys berättigade intresse av att ha kontroll över åtkomst till och funktionaliteten av den digitala Produkten med tillhörande tjänster.

Förbättra tekniska system, IT-infrastruktur, anpassa visning av Produkten till Kundens användarenhet och utveckla Produkten med tillhörande tjänster bl.a. genom att testa och förbättra tekniska system och IT-infrastruktur baserat på: Cashbuddys berättigade intressen att förbättra tekniska system och ITinfrastruktur.

5.7 Fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk 
Att fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk baserat på: fullgörande av avtal eller för att kunna vidta åtgärder på Kundens begäran innan avtal ingås eller efterlevnad av rättsliga förpliktelser eller Cashbuddys berättigade intresse av att vida rättsliga åtgärder.

5.8 Verkställa transaktioner i nationella betalningssystem
Att verkställa nationella betalningar och transaktioner genom kreditinstitut och betalningssystem såsom exempelvis Bankgirot baserade på: fullgörande av avtal eller vidta åtgärd på Kundens begäran innan avtal ingås eller efterlevnad av rättsliga förpliktelser.

6. Profilering, användarupplevelse och automatiserat beslutsfattande

6.1 Profilering 
Profilering innebär automatisk behandling av Personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos Kunden, särskilt för att analysera eller försöka förutsäga Kundens ekonomiska situation och återbetalningsförmåga, personliga preferenser och Kundens hemvist. Profilering används för att genomföra analys av marknadsföring, systemutveckling, automatiserat beslutsfattande såsom kreditbedömningar, riskhantering och för transaktionsövervakning för att motverka bedrägerier baserat på: Cashbuddys berättigade intressen, efterlevnad av rättsliga förpliktelser och fullgörande av avtalet med Kunden.

6.2 Användarupplevelse 
Cashbuddy kan behandla Personuppgifter för att förbättra Kundens användarupplevelse av den digitala Produkten med tillhörande tjänsterna, t.ex. genom att anpassa visning av Produkten på Kundens användarenhet och skapa lämpliga kunderbjudanden. Om inte direktmarknadsföring begärts av Kunden kan Cashbuddy komma att behandla Personuppgifter i syfte att tillhandahålla personliga erbjudanden av Cashbuddys Produkt med tillhörande tjänster. Sådan marknadsföring kan bland annat vara baserad på Produkten som Kunden använder och hur Kunden förflyttar sig i Cashbuddys digitala kanaler.

6.3 Automatiserat beslutsfattande
Cashbuddy samlar in statistiska uppgifter om Kunden, till exempel ekonomiskt beteende baserat på demografiska hushållsuppgifter. Statistiska uppgifter för att skapa segment eller profiler kan samlas in från externa källor såsom exempelvis kreditupplysningsföretag och kombineras med Cashbuddys interna information och kännedom om Kunden till stöd för automatiserat beslutsfattande.

7. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kan vid behov komma att delas med andra mottagare, till exempel:

7.1 Bolag inom den koncern Cashbuddy tillhör.

7.2 Förvärvare av kreditavtal som Cashbuddy initialt har beviljat.

7.3 Myndigheter, exempelvis Skattemyndigheten, Polismyndigheten, tillsynsmyndigheter såsom Finansinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten eller Konsumentverket etc.

7.4 Kreditinstitut samt finansiella institut, leverantörer av finansiella tjänster (Bankgirot och BankID), låneförmedlare samt inkassoföretag för indrivning av eller köp av förfallna krediter.

7.5 Finansiella och juridiska konsulter, revisorer eller andra tjänsteleverantörer till Cashbuddy.

7.6 Tredje parter (underleverantörer) som upprätthåller databaser och register, till exempel kreditregister, befolkningsregister eller annat register som innehar eller förmedlar Personuppgifter.

7.7 Kreditupplysningsföretag.

7.8 Personuppgiftsbiträden som Cashbuddy delar personuppgifter med enligt punkt 3.3 ovan, samt

7.9 I förekommande fall om någon som önskar köpa Cashbuddy, hela eller delar av den verksamhet som bedrivs, alternativt om Cashbuddy ska köpa någon annan aktör, hela eller delar av verksamheten, från någon annan utomstående part. 

8. Geografiskt område för Cashbuddys personuppgiftsbehandling

Cashbuddy behandlar Personuppgifter inom EU/EES och strävar efter att behandla dem i Sverige. Aktuella IT-system är alltid fysiskt placerade inom EU/EES. Cashbuddy vidtar alltid rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån uppnår de krav som gäller inom EU/EES. 

9. Lagringsperioder

Cashbuddy behandlar inte Personuppgifter längre än nödvändigt. Personuppgifterna sparas så länge avtalet med Kunden består och i högst 10 år efter avslutat kreditavtal med hänsyn till reglerna om preskription. Andra tidsfrister kan förekomma när Personuppgifter sparas för andra syften än avtalsförhållandet. Lagringsperioden kan då vara baserad på att Cashbuddy ska uppfylla gällande lagstiftning för exempelvis åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (5 år) samt bokföring (7 år).

10. Kundens rättigheter som registrerad

Kund som finns registrerad hos Cashbuddy har rättigheter avseende bolagets Behandling av Kundens Personuppgifter. Sådana rättigheter innebär i allmänhet att:

10.1 Kunden kan kräva att Personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.

10.2 Invända mot viss behandling av Kundens Personuppgifter.

10.3 Begära radering av Kundens Personuppgifter (rätten att bli bortglömd).

10.4 Begränsa Behandlingen av Kundens Personuppgifter.

10.5 Få tillgång till information om hur Kundens Personuppgifter Behandlas av Cashbuddy och om så är fallet, få en kopia på Personuppgifterna (Registerutdrag).

10.6 Få tillgång till Kundens Personuppgifter som tillhandahållits av Kunden och som Behandlas baserat på samtycke eller avtal i skriftligt eller vanligt använt elektroniskt format och, när det är möjligt, överföra sådana Personuppgifter till en annan tjänsteleverantör (dataportabilitet).

10.7 I förekommande fall återkalla Kundens samtycke till att Behandla Kundens Personuppgifter.

10.8 Att inte bli föremål för fullständigt automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga konsekvenser eller på liknande sätt väsentligen påverkar Kunden. Den nu angivna rätten gäller inte om beslutsfattandet är nödvändigt, som i Cashbuddys verksamhet, för att ingå eller fullgöra ett avtal med Kunden, om beslutsfattandet är tillåtet enligt gällande lag eller om Kunden har lämnat sitt uttryckliga samtycke.

10.9 Framföra klagomål avseende Behandlingen av Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten via www.imy.se om Kunden anser att Cashbuddys Behandling av Kundens Personuppgifter kränker Kundens rättigheter och intressen. 

11. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från Cashbuddys webbserver och sparas på Kundens webbläsare eller enhet. De cookies som används förbättrar normalt sett de produkter och tjänster Cashbuddy tillhandahåller. Cookies kan behövas för att Produkten med tillhörande tjänster ska fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna. Cashbuddy använder cookies för övergripande analytisk information om Kundens användning av Produkten och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. På Webbsidan finns mer information om de cookies vi använder.

Kan Kunden själv styra användningen av cookies?

Ja! Webbläsaren eller enheten ger Kunden möjlighet att ändra inställningarna för användningen av cookies. Gå till inställningar i webbläsaren eller enheten för att lära mer om hur inställningar för cookies kan justeras. Exempel på sådant som kan justeras är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när webbläsaren stängs ned. Ha i åtanke att tillgången till Produkten kanske inte fungerar om cookies blockeras eller raderas. Mer om cookies finns på postoch telestyrelsens webbsida www.pts.se.

12. Kontaktuppgifter

Kunden kan kontakta Cashbuddy med frågor, begäran om registerutdrag, begäran om återkallanden, eller om Kunden vill begära att få andra rättigheter och framföra klagomål angående Behandlingen av Personuppgifter.

För personliga erbjudanden och direktmarknadsföring, som sker utifrån Cashbuddys berättigade intresse, säkerställer Cashbuddy att Kunden kan göra sitt personliga val.

Kunden kan själv ändra vissa uppgifter, godkännanden och personliga val genom sitt Mina Sidor på webbsidan eller genom att ringa kundtjänst.

Cashbuddys kontaktuppgifter finns tillgängliga på Webbsidan.

Personuppgiftsansvarig och ansvarig för Kundens rätt att utöva sina rättigheter är:

Cashbuddy AB 
Box 1061 
432 14 Varberg 

Org. Nr. 556686-9938

Cashbuddy har anmält dataskyddsombud till Integritetsskyddsmyndigheten och ombudet nås via adressen ovan eller via mailadressen nedan.

13. Senaste versionen av Policyn

Vi kan komma att göra ändringar i Policyn. Den senaste versionen av Policyn finns alltid på Webbsidan www.cashbuddy.se och kan även beställas genom att sända ett e-post till info@cashbuddy.se. När Cashbuddy uppdaterar Policyn försöker vi förklara innebörden och hur den kan tänkas påverka Kunden.

Policy uppdaterades 2023-01-01