Villkor

Här kan du läsa våra lånevillkor. Om det är något du inte förstår eller vill ha mer information kring är du som alltid välkommen att kontakta oss.

Lånevillkor

Villkoren gäller fr.o.m. 2019-03-04.

Kreditgivare

Kreditgivare är Cashbuddy AB, 556686-9938, nedan ”Cashbuddy”.

Kreditprövning

Cashbuddy genomför sedvanlig kreditprövning. Du måste fylla 20 år innevarande kalenderår, ha ett svenskt personnummer samt vara folkbokförd i Sverige för att kunna ansöka om lån.

Kreditgränser

Lån hos Cashbuddy kan för närvarande uppgå till högst 45 000 kronor. Cashbuddy förbehåller sig rätten att i samband med kreditprövningen begränsa lånet till ett lägre belopp än det du ansökt om. Förutsatt att månadsbetalningarna sköts kan Cashbuddy efter ny kreditprövning på din begäran i efterhand öka lånet upp till det belopp du ansökt om.

Betalning

Lånet skall återbetalas via månadsvisa autogirobetalningar inklusive ränta. Till låneansökan ska du därför också bifoga ett autogiromedgivande. Månadsbeloppet kommer att dras från ditt konto den 27:e varje kalendermånad. Du ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns på kontot på förfallodagen.

Betalningsfri månad

Du har rätt att utnyttja två betalningsfria månader per år. De fyra första månadsbetalningarna från det att låneavtalet ingicks kan inte vara betalningsfria och du måste göra korrekta avbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. För att utnyttja en betalningsfri månad så ska detta meddelas Cashbuddy minst tio dagar innan förfallodagen. Räntan för den betalningsfria månaden läggs till skulden genom kapitalisering per utgången av den betalningsfria månaden. Utnyttjandet av betalningsfri månad förlänger återbetalningstiden.

Betalning i förtid

Du har alltid rätt att helt eller delvis betala lånet i förtid utan extra kostnad. Kontakta kundtjänst på 0340-62 77 40 eller info@cashbuddy.se för att få uppgift om det exakta beloppet du ska betala för att avsluta lånet.

Kostnader

Årsräntan är f.n. 26,05 % och beräknas på låneskulden den sista varje kalendermånad. Räntan läggs till låneskulden genom kapitalisering per den sista varje månad. Den effektiva räntan är f.n. 29,4 %. Ränteändringar kan ske p.g.a. kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra förändringar i kostnadsläget som Cashbuddy inte råder över. Räntan, som är avdragsgill i din deklaration, är den enda kostnad som tillkommer på ett lån utöver amortering.

Om du till exempel lånar 25 000 kr med återbetalningstid på ett år och inte nyttjar betalningsfri månad kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 29,4%. Årsräntan är 26,05 %. Månadskostnaden kommer att vara 2 389 kronor och du kommer totalt att ha betalat 28 668 kronor (2 389 kr * 12 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår  till 3 668 kronor. 

Avräkningsordning

Vid betalning kommer Cashbuddy att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter och räntor innan avräkning sker på kreditbeloppet.

Tillsynsmyndighet

Det är Konsumentverket och Finansinspektionen som utövar tillsyn över Cashbuddy:s kreditgivningsverksamhet. Det är Datainspektionen som utövar tillsyn över vår behandling av dina personuppgifter. Mer information om regelverket kring konsumentkrediter finns på www.konsumentverket.se respektive www.finansinspektionen.se. Mer information om regelverket kring personuppgifter finns på www.datainspektionen.se.

Utebliven betalning

Om du någon månad inte har täckning på ditt konto eller stoppar Autogirot skickar Cashbuddy en skriftlig betalningspåminnelse. Lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kronor utgår vid försenad betalning. Påminnelseavgiften läggs till skulden genom kapitalisering aktuell månad. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag. Om du säger upp ditt autogiro eller på annat sätt hindrar autogirodragning så att Cashbuddy måste avisera dig med pappersfaktura utgår aviavgift om 60 kronor per avisering.

Uppsägning

Cashbuddy förbehåller sig rätten att säga upp hela lånet till betalning om:

  1. Du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kapitalskulden (lånebeloppet med avdrag för eventuella amorteringar du hunnit göra).

  2. Du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kapitalskulden och dröjsmålet avser två eller flera månadsbetalningar.

  3. Du på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning.

Om Cashbuddy har sagt upp lånet är uppsägningstiden en månad. Dröjsmålsränta utgår på uppsagt lån med 33,4 %. Du har rätt att, genom att betala in hela det förfallna beloppet inklusive räntor och avgifter innan uppsägningstiden är över, fortsätta vara kund hos Cashbuddy och  därmed återgå till din ursprungliga amorteringsplan. Om uppsägning verkställs till följd av utebliven betalning rapporterar Cashbuddy lånet till UC för missbruksregistrering. 

Ångerrätt

Enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) §21-§25 har du ångerrätt avseende ingånget låneavtal med Cashbuddy. Ångerfristen är 14 dagar från dagen då låneavtalet ingicks. I det fall du vill åberopa din ångerrätt ska detta meddelas Cashbuddy skriftligen eller via telefon. Du kommer då att få uppgift om exakt belopp att betala tillbaka. Inga kostnader utöver upplupen ränta tillkommer vid nyttjande av ångerrätt.

Ändrade förhållanden

Om du ändrar namn, byter adress eller skattehemvist ska du anmäla detta skriftligt till Cashbuddy AB, Box 1061, 432 14 Varberg. Cashbuddy har rätt att överlåta och/eller pantsätta lånet/krediten till annan kreditgivare. Du underrättas i så fall om detta skriftligen till din folkbokföringsadress.

Personuppgifter

Cashbuddy är ansvarigt för behandling av dina personuppgifter. För att kunna erbjuda dig kredit och tillgång till våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vår behandling följer dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679) och annan svensk lag. Dina rättigheter och våra skyldigheter framgår av vid var tid gällande integritetspolicy på vår webbsida. När du accepterar lånevillkoren godkänner du vår behandling av dina personuppgifter. Ändamålet med vår behandling är att uppfylla lånevillkoren och sköta kundrelationen med dig, lämna information till dig om våra produkter och tjänster samt för marknadsföringsändamål av Cashbuddy och våra samarbetspartners. Du kan genom att skriva till Cashbuddy AB, Box 1061, 432 14 Varberg, begära att dina personuppgifter rättas, raderas, begränsas, överförs eller anmäla om du inte vill att uppgifterna ska användas för direktmarknadsföring av annat företag än Cashbuddy. Du har rätt att en gång årligen och kostnadsfritt få information om hur dina personuppgifter används genom skriftlig begäran till adressen ovan. 

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Relevanta delar av lånevillkoren kan även i enlighet med Konsumentkreditlagen § 8 utläsas från den ”Standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen” som återfinns på www.cashbuddy.se.

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast tio bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle.

Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör vara ansluten till Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.