SEKKI

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation

Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare: Cashbuddy AB (nedan "Kreditgivaren" eller "Cashbuddy")
Organisationsnummer:                     556686-9938
Adress: Box 1061 
432 14 Varberg
Telefon: 0340 – 62 77 40
Webbadress: www.cashbuddy.se

Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Annuitetslån (nedan "Kreditavtalet")

Det sammanlagda kreditbeloppet och villkor för utnyttjandet

Kreditbeloppet kan uppgå till maximalt 45 000 kr. Ditt sammanlagda kreditutrymme fastställs vid och bestäms på grundval av den kreditbedömning som genomförs vid varje enskild ansökan.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalets löptid kan omfatta minst ett år och som längst sex år. Om Kreditgivaren önskar säga upp Kreditavtalet gäller en uppsägningstid om 30 dagar.

Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa avräknas

Avbetalning ska ske månadsvis via autogiro. Beloppet styrs av hur stor kredit du valt att utnyttja samt vilken återbetalningstid du har valt. Avräkning sker enligt följande ordning:
1. Avgifter 2. Ränta 3. Kapitalbeloppet

Kreditkostnader

Kreditränta

Årsräntan är f.n. 29,55 % (årsräntan är bunden). Årsräntan läggs till låneskulden genom kapitalisering per den sista varje månad. Kreditgivaren kan komma att justera räntan uppåt eller nedåt. Detta kan bara ske om något inträffar som Kreditgivaren inte kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. En sådan händelse skulle kunna vara kreditpolitiska beslut eller ändrade kostnader för Kreditgivarens upplåning.

Effektiv årsränta

Effektiv årsränta uppgår f.n. till 33,9 %.

Prisexempel: 25.000 kr på 4 år. Bunden årsränta: 29,55 %. Effektiv årsränta: 33,9 %. Månadskostnad: 894 kr (48ggr). Totalt att återbetala: 42.912 kr.

Krav på att teckna en försäkring som säkerställer ditt fullgörande av kreditavtalet?

Det finns inga krav på att teckna försäkring eller annan tilläggstjänst för att få ingå Kreditavtalet.

Krav på någon annan tilläggstjänst?

Nej, det finns inget krav på tilläggstjänster.

Kostnader för krediten

Du betalar ingen annan kostnad än kostnaden för ränta.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Om Kreditgivaren vid försenad betalning skickar en skriftlig påminnelse debiteras du en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Dröjsmålsränta tillkommer med 33,40 % per år. Utöver detta kan lagstadgade inkassokostnader tillkomma. 

Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Du kan alltid ångra Kreditavtalet inom 14 dagar. Det kostar dig ingenting förutom den ränta som hunnit ackumuleras under tiden du utnyttjat krediten.

Förtidslösen av hela eller delar av krediten

Du kan alltid lösa upplupen skuld enligt Kreditavtalet helt eller delvis utan extra kostnad. Kontakta kundservice på 0340-­62 77 40 eller info@cashbuddy.se för besked om det exakta beloppet du ska betala för att avslut Kreditavtalet.

Sökning i en databas

Kreditbedömning görs genom kontroll i Kreditgivarens interna register och/eller genom kontroll av information hos externt kreditupplysningsföretag. Om Kreditgivaren genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer du att få information om vilket bolag som lämnat kreditinformationen och vilken kreditinformation som lämnats ut. Detta gäller oavsett om kredit beviljats eller nekats. Kontroll av information kan också ske via betaltjänstleverantör av kontoinformation. Du samtycker till det separat via BankID.

Rätt till avtalsutkast

Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett avtalsutkast om du avser att ansöka om lån hos Kreditgivaren och inte sedan tidigare blivit nekad kredit eller misskött en kredit hos Kreditgivaren. Kontakta i så fall kundservice på 0340-­62 77 40.

Nekad kredit

Om du inte beviljas kredit kommer du att få besked om detta. Du får då också information om varför du inte beviljats kredit.

Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Klagomålshantering

Klagomål kan lämnas skriftligen till Kreditgivaren genom brev via post till: Cashbuddy AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 1061, 432 14 Varberg, eller via e-post till klagomal@cashbuddy.se, eller muntligen via telefon till kundservice 0340-62 77 40.

Kreditgivaren hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens vid var tid gällande föreskrifter och allmänna råd.

Vid missnöje med Kreditgivarens hantering av klagomålet kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), som är en nämnd för alternativ tvistlösning. Du når ARN via deras hemsida www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm.

Läs mer om hur du praktiskt går vidare med ett klagomål till oss på www.cashbuddy.se/klagomal/.

Vägledning avseende finansiella frågor kan också erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt den kommunala konsumentvägledningen. 

Tillsynsmyndighet

Finansinspektionen utövar tillsyn över Kreditgivarens konsumentkreditverksamhet. Konsumentverket utövar tillsyn över Kreditgivarens information och marknadsföring av kredit. Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över behandlingen av Kundens personuppgifter. Mer information finns på www.finansinspektionen.se, www.konsumentverket.se och www.imy.se.

Språk

Avtalsvillkor och annan relevant information lämnas på svenska.

Tillämplig lagstiftning

Svensk lag gäller för tolkning av Kreditavtalet och avtalet faller under Konsumentkreditlagens (2010:1846) tillämpningsområde. Svensk domstol är alltid behörig att lösa en eventuell tvist mellan dig och Cashbuddy. 

Information om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden finns även på www.konsumentverket.se

Version: 20240112

Ladda ned SEKKI