SEKKI

Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation

 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

  Kreditgivare: Cashbuddy AB (Nedan “Cashbuddy”)
  Organisationsnummer: 556686-9938
  Adress: Box 1061
  432 14 Varberg
  Telefon: 0340 – 62 77 40
  Webbadress: www.cashbuddy.se
 2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

  Typ av kredit

  Annuitetslån

  Det sammanlagda kreditbeloppet och villkor för utnyttjandet

  Kreditbeloppet kan uppgå till maximalt 25 000 kr. Ditt sammanlagda kreditutrymme fastställs vid och bestäms på grundval av den kreditbedömning som genomförs vid varje enskild ansökan.

  Kreditavtalets löptid

  Kreditavtalet kan som lägst omfatta ett år och som högst fem år.

  Avbetalningar och i vilken ordning dessa avräknas

  Avbetalning ska ske månadsvis via autogiro. Beloppet styrs av hur stor kredit du valt att utnyttja samt vilken återbetalningstid du har valt. Avräkning sker enligt följande ordning:
  1. Avgifter 2. Ränta 3. Kapital

 3. Kreditkostnader

  Kreditränta

  Årsräntan uppgår till 29,17 % och kapitaliseras månadsvis per den sista. Cashbuddy kan komma att justera räntan uppåt eller nedåt. Detta kan bara ske om något inträffar som Cashbuddy inte kunde förutse när avtalet ingicks. En sådan händelse skulle kunna vara kreditpolitiska beslut eller ändrade upplåningskostnader.

  Effektiv årsränta

  Om du till exempel lånar 15 000 kr med återbetalningstid på ett år och inte nyttjat betalningsfri månad kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 33,4 %. Månadskostnaden kommer att vara 1 456 kr och du kommer totalt att ha betalat 17 472 kr (1 456 * 12 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 2 472 kr.

  Krav på att teckna en försäkring som säkerställer ditt fullgörande av kreditavtalet?

  Det finns inga krav på att teckna försäkring eller annan tilläggstjänst för att få ingå kreditavtalet.

  Krav på någon annan tilläggstjänst?

  Nej, det finns inget krav på tilläggstjänster.

  Kostnader för krediten

  Du betalar ingen kostnad utöver ränta.

  Kostnader i samband med försenade betalningar

  Om Cashbuddy vid försenad betalning skickat en skriftlig påminnelse debiteras du en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Dröjsmålsränta tillkommer med 33,4 % per år. Utöver detta kan lagstadgade inkassokostnader tillkomma.

 4. Andra viktiga rättsliga aspekter

  Ångerrätt

  Du kan alltid ångra kreditavtalet inom 14 dagar. Det kostar dig ingenting förutom den ränta som hunnit ackumuleras under tiden du utnyttjat krediten.

  Förtidslösen av hela eller delar av krediten

  Du kan alltid lösa din kredit helt eller delvis utan extra kostnad. Kontakta kundtjänst på 0340-­62 77 40 eller info@cashbuddy.se för besked om exakt vilket belopp du ska betala för att avsluta krediten.

  Sökning i en databas

  Kreditbedömning görs genom kontroll i Cashbuddys interna register och/eller genom kontroll mot externt kreditupplysningsföretag. Om Cashbuddy genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer du att få information om vilket bolag som lämnat kreditinformationen och vilken kreditinformation som lämnats ut. Detta gäller oavsett om kredit beviljats eller nekats.

  Rätt till avtalsutkast

  Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett avtalsutkast om du avser att ansöka om lån hos Cashbuddy och inte sedan tidigare blivit nekad kredit eller misskött en kredit hos Cashbuddy. Kontakta i så fall kundtjänst på 0340-­62 77 40.

  Nekad kredit

  Om du inte beviljas kredit kommer du att få besked om detta. Du får då också information om varför du inte beviljats kredit.

 5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

  Klagomålshantering

  Vid klagomål kontaktar du Cashbuddy på nedanstående adress:
  Cashbuddy AB
  Klagomålsansvarig
  Box 1061
  432 14 Varberg

  Tillsynsmyndighet

  Det är Konsumentverket och Finansinspektionen som utövar tillsyn över Cashbuddys kreditgivningsverksamhet. Mer information om detta finns på www.konsumentverket.se och www.finansinspektionen.se.

  Språk

  Avtalsvillkor och annan relevant information lämnas på svenska.

  Tillämplig lagstiftning

  Svensk lag gäller för tolkning av kreditavtalet och avtalet faller under Konsumentkreditlagens (2010:1 846) tillämpningsområde.

Ladda ned SEKKI-informationen som PDF.

Lånprocessen

Ansök om lån

Ansök om lån

Läs mer
Bli beviljad

Bli beviljad

Läs mer
Få pengarna

Få pengarna

Läs mer
Betala enkelt tillbaka

Betala enkelt tillbaka

Läs mer