Villkor

Här kan du läsa våra lånevillkor. Om det är något du inte förstår eller vill ha mer information kring är du som alltid välkommen att kontakta oss.

Allmänna villkor

Gäller från 2024-01-12 

1. Parter

Parter är kreditgivaren, Cashbuddy AB, org. nr. 556686-9938 (nedan ”Kreditgivaren” eller ”Cashbuddy”) och den person som beviljats ett lån (nedan ”Kunden”). Kunden förbinder sig att följa dessa allmänna villkor genom att underteckna låneavtalet avseende ansökt kredit (nedan ”Kreditavtalet”) eller godkänna villkoren för Kreditavtalet via BankID.

2. Lånet

Kreditavtalet är ett s.k. annuitetslån utan säkerhet. Räntesatsen är bunden och kan endast ändras i enlighet med punkt 8.

3. Kreditprövning

I samband med ansökan om lån inhämtar Kreditgivaren en kreditupplysning om Kunden och genomför kreditprövning avseende Kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra villkoren enligt Kreditavtalet. Kunden samtycker till att Cashbuddy har rätt att verifiera dennes angivna uppgifter via betaltjänstleverantör av kontoinformation. Kunden godkänner användandet av kontoinformation separat via BankID. Kunden måste fylla 20 år under det kalenderår ansökan sker, ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd och skattskyldig i Sverige.

4. Kreditgränser

Kreditavtalet kan för närvarande uppgå till högst 45 000 kronor. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i samband med kreditprövningen av Kunden begränsa Kreditavtalet till ett lägre belopp än vad Kunden ansökt om. Förutsatt att Kundens månadsbetalningar sköts kan Kreditgivaren efter ny kreditprövning på Kundens begäran i efterhand utöka Kreditavtalet till det belopp Kunden ansökt om.

5. Återbetalning

Kreditavtalet ska återbetalas genom månatliga betalningar av amortering och ränta via autogiro. Kunden förbinder sig genom dessa villkor att bifoga ett autogiromedgivande. Kostnaden per månad i enlighet med Kreditavtalet dras från Kundens konto den 27:e varje kalendermånad. Om den 27:e infaller på en helgdag sker dragningen nästkommande bankdag. Kunden ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns på kontot respektive förfallodag. Genomförda avbetalningar avräknas efter Kreditgivarens val och innebär att samtliga på Kreditavtalet till betalning förfallna avgifter och räntor avräknas innan avräkning sker från kapitalbeloppet.

6. Betalningsfri månad

Kunden har rätt att nyttja två betalningsfria månader per kalenderår. De fyra första månadsbetalningarna från det att Kreditavtalet ingicks kan inte vara betalningsfria månader. Kunden måste göra korrekta avbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan nyttjas. För att nyttja betalningsfri månad ska Kunden informera Kreditgivaren om detta minst tio dagar innan förfallodagen. Räntan för den betalningsfria månaden läggs till skulden genom kapitalisering per utgången av den betalningsfria månaden. Nyttjandet av en betalningsfri månad innebär att tiden för återbetalning av Kreditavtalet blir förlängd.

7. Betalning i förtid

Kunden har rätt att helt eller delvis betala den upplupna kreditskulden enligt Kreditavtalet i förtid utan extra kostnad. Vid sådant förhållande ska Kunden kontakta Cashbuddys kundservice via telefon 0340-62 77 40 eller via mail till info@cashbuddy.se för att få uppgifter om det exakta beloppet som ska betalas till Kreditgivaren för att Kreditavtalet ska kunna anses avslutat.

8. Ränta och kostnader

Årsräntan är för närvarande 29,55 % och årsräntan är bunden. Årsräntan läggs till låneskulden genom kapitalisering per den sista varje kalendermånad. Den effektiva årsräntan är för närvarande 33,9 %. Ränteändringar kan ske som en följd av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Kreditgivaren eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när lånet beviljades. Kreditgivaren lämnar i förekommande fall meddelande om ändrad räntesats för Kunden genom ett särskilt meddelande. Räntan, som är avdragsgill i Kundens deklaration, är den enda kostnaden som tillkommer för Kreditavtalet utöver amortering

Prisexempel: 25 000 kr på 4 år. Bunden årsränta: 29,55 %. Effektiv årsränta: 33,9 %. Månadskostnad: 894 kr (48 ggr). Totalt att återbetala: 42 912 kr.

9. Medgivande till betalning via Autogiro

Kunden (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

10. Beskrivning av Autogiro

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar görs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren skakunna betala via autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttagfår betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmänhelgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punktgenomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast tio bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagenvid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stopparen betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle.

Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tillsvidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagenvid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att av sluta anslutningen till autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dockrätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro ombetalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör vara ansluten tillautogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

11. Utebliven betalning

Om Kunden någon månad saknar täckning på kontot eller stoppar autogirot skickas en skriftlig betalningspåminnelse till Kunden. Lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kronor utgår vid försenad betalning. Påminnelseavgiften läggs till skulden genom kapitalisering aktuell månad. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag. Om Kunden säger upp autogirot eller på annat sätt hindrar autogirodragning så att Kreditgivaren måste avisera Kunden en pappersfaktura utgår en aviavgift om 60 kronor per varje sådan avisering.

12. Uppsägning av Kreditavtalet

Kreditgivaren har rätt att enligt 33 § Konsumentkreditlagen (2010:1846) säga upp hela lånet till betalning i förtid om:

  1. Kunden sedan mer än 30 dagar är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kapitalskulden (lånebeloppet med avdrag för eventuella amorteringar som genomförts).
  2. Kunden sedan mer än 30 dagar är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kapitalskulden och dröjsmålet avser två eller flera månadsbetalningar.
  3. Kunden på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning.

Om Kreditgivaren sagt upp lånet är uppsägningstiden fyra (4) veckor. Dröjsmålsränta på upplupen skuld utgår med 33,40 %. Kunden har rätt att, genom att betala in hela det förfallna beloppet inklusive räntor och avgifter innan uppsägningstidens utgång, fortsätta vara kund hos Kreditgivaren och därmed återgå till sin ursprungliga amorteringsplan. Vid uppsägning har Kreditgivaren rätt att inhämta en ny kreditupplysning om Kunden. Om uppsägningen verkställs som en följd av den uteblivna betalningen har Kreditgivaren rätt att rapportera lånet till kreditupplysningsföretag för missbruksregistrering enligt Kreditupplysningslagen (1973:1173).

13. Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av Kreditgivaren komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl. i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av Kreditgivaren.

14. Överlåtelse/pantsättning

Kreditgivaren har rätt att fritt till annan överlåta eller pantsätta all, vid var tid, utestående fordran samt alla andra rättigheter och/eller skyldigheter enligt Kreditavtalet utan att i förväg inhämta Kundens godkännande.

15. Underrättelse om överlåtelse av Kreditavtalet

Kunden underrättas härmed att Kreditgivaren har i samband med att Kreditavtalet ingås med Kunden överlåtit samtliga sina rättigheter och skyldigheter härunder (inklusive rätten till betalning) till Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ), Org. Nr. 556760-6032 (nedan ”Nordiska”). Betalning kan därmed endast ske med befriande verkan till Nordiska och rådigheten över Kreditavtalet ligger hos Nordiska såsom ny kreditgivare.

Nordiska har lämnat uppdrag till Cashbuddy att administrera Kreditavtalet för Nordiskas räkning, varför Kunden fortsatt ska vända sig till Cashbuddy med eventuella frågor om Kreditavtalet till dess Nordiska meddelar Kunden annorlunda.

16. Ångerrätt

Enligt 21-25 §§ Konsumentkreditlagen (2010:1846) har Kunden ångerrätt vid ingånget Kreditavtal. Ångerfristen är 14 dagar från dagen då Kreditavtalet ingicks. I det fall Kunden vill åberopa sin ångerrätt ska detta meddelas Cashbuddy skriftligen eller muntligen genom kontakt med kundservice. Kunden får då information om det exakta belopp som ska betalas tillbaka till Kreditgivaren. Inga kostnader utöver upplupen ränta tillkommer vid nyttjande av ångerrätten. Ränta utgår från och med den dag då Kunden fick tillgång till kreditbeloppet enligt Kreditavtalet till och med den dag då det återbetalas till Kreditgivaren. Räntan beräknas enligt punkt 8.

17. Ändrade förhållanden

Vid ändring av namn, adress, e-postadress, mobilnummer eller annan ändring som är av betydelse för Kreditgivaren ska Kunden omedelbart underrätta Kreditgivaren om det.

18. Meddelanden m.m.

Kreditgivaren har rätt att tillhandahålla information till Kunden via brev, e-post, elektroniskt textmeddelande (sms) eller annan liknande elektronisk kommunikationstjänst. E-post skickas till den av Kunden angivna e-postadressen. Sms skickas till det av Kunden angivna mobiltelefonnummer eller till ett mobilnummer som framgår av officiellt register. Brev skickas till den adress som är känd för Kreditgivaren.

19. Personuppgifter

Kreditgivaren är ansvarigt för behandlingen av Kundens personuppgifter. För att erbjuda Kunden kredit och tillgång till låneprodukten behöver personuppgifter behandlas.

Kreditgivaren behandlar personuppgifter enligt vad som följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR 2016/679) och annan svensk lag. Kundens rättigheter och Kreditgivarens skyldigheter framgår av vid var tid gällande policy om persondataskydd som hålls tillgänglig på Kreditgivarens webbsida www.cashbuddy.se. I samband med att Kunden accepterar dessa allmänna villkor accepterar Kunden Kreditgivarens behandling av personuppgifter. Ändamålet med Kreditgivarens behandling av personuppgifter är att hantera kundrelationen, uppfylla Kreditavtalet, utgöra underlag vid överlåtelse av Kreditavtalet, intern analys och statistik, information till Kunden om låneprodukten samt marknadsföring av Kreditgivaren och samarbetspartners. Kunden kan genom att skriva till Cashbuddy AB, Box 1061, 432 14 Varberg, begära att personuppgifterna rättas, raderas, begränsas, överförs eller anmäla om Kunden inte vill att uppgifterna ska användas för direktmarknadsföring av annat företag än Cashbuddy. Kunden har rätt att en gång om året och kostnadsfritt få information om hur personuppgifterna används genom skriftlig begäran till adressen ovan.

20. Klagomål, tvist och tillämplig lag

Klagomål bör i fösta hand meddelas Kreditgivaren genom mail till info@cashbuddy.se, brev till Cashbuddy AB, Box 1061, 432 14 Varberg, eller muntligen genom kontakt med kundservice på 0340-62 77 40. Om Kunden fortfarande inte är nöjd, kan klagomål lämnas till klagomålsansvarig genom mail till klagomal@cashbuddy.se eller brev till Cashbuddy AB, Att: Klagomålsansvarig, Box 1061, 432 14 Varberg. Kreditgivaren hanterar klagomål i enlighet med vid var tid gällande föreskrifter och allmänna råd från Finansinspektionen.

Vid missnöje med Kreditgivarens hantering av klagomål kan Kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), en nämnd för alternativ tvistlösning. Kunden når ARN via www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm.

Kunden kan även vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Box 24215, 10451 Stockholm (konsumenternas.se) för oberoende vägledning och rådgivning eller till Kundens kommunala konsumentrådgivning.

Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist mellan Kunden och Kreditgivaren.

21. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Relevanta delar av villkoren för Kreditavtalet kan i enlighet med 8 § i Konsumentkreditlagen utläsas från den ”Standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen” som finns tillgänglig på www.cashbuddy.se/sekki/.

22. Tillsynsmyndigheter

Kreditgivaren är ett konsumentkreditinstitut med tillstånd hos Finansinspektionen. Finansinspektionen utövar tillsyn över Kreditgivarens konsumentkreditverksamhet. Konsumentverket utövar tillsyn över Kreditgivarens information och marknadsföring av kredit. Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över behandlingen av Kundens personuppgifter. Mer information finns på www.finansinspektionen.se, www.konsumentverket.se och www.imy.se.

                                                   

                                                                                 Ladda ned Allmänna villkor